เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด (Terms and Conditions)

1. เกี่ยวกับเรา

นายเสื้อยืด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 18/1 ซ.บ้านยมราช ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

1.1 ทำการภายใต้เว็บไซต์ www.ninetshirt.com และ www.นายเสื้อยืด.com (“นายเสื้อยืด”)

1.2 เนื้อหาและรูปภาพของสินค้าเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของเรา ดังนั้นห้ามบุคคลอื่นนำไปเผยแพร่หรือทำซ้ำเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ในการเสนอขายสินค้าและบริการ การละเมิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

2. คำนิยามในข้อกำหนดและเงื่อนไข

"เรา" หมายถึง www.ninetshirt.com และ www.นายเสื้อยืด.com (“นายเสื้อยืด”)

"วันทำการ" หมายถึง วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08:30 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ นายเสื้อยืด กำหนด

"ลูกค้า" หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานหรือส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้

"บัญชี" หมายถึง บัญชีผู้ใช้ของ นายเสื้อยืด ที่ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ถ้าลูกค้าต้องการที่จะส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซต์

"คำสั่งซื้อ" หมายถึง การสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าไปยังเว็บไซต์เราหรือคู่ค้าของเราเพื่อซื้อสินค้า

"การยืนยันการสั่งสินค้า" หมายถึง อีเมลของเราที่ส่งถึงลูกค้า ซึ่งจะระบุว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

"สัญญาสั่งซื้อ" หมายถึง คำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า หรือสั่งผลิตสินค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

3. การมีสิทธิ์สั่งซื้อ

การส่งคำสั่งซื้อสินค้ากับ นายเสื้อยืด ลูกค้าต้องมีอายุเกิน 20 ปี แต่ถ้าลูกค้าอายุต่ำกว่า 20 ปี ลูกค้าที่ทำคำสั่งซื้อกับ นายเสื้อยืด ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของลูกค้ารับทราบคำสั่งซื้อแล้ว

4. ข้อห้ามในการใช้งานเวบไซต์

ลูกค้าต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด ลูกค้าต้องไม่กระทำหรือส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดทางอาญา การส่งข้อความหรือโพสต์ เนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ละเมิดความลับ หรือเป็นที่น่ารังเกียจหรือลามกหยาบโลนในลักษณะใดๆ ลักลอบเข้าสู่ระบบด้านใดๆ ของการบริการนี้ นำข้อมูลในนี้ไปใช้ในทางทุจริต ก่อความรำคาญใจต่อผู้อื่น ละเมิดสิทธิที่มีเจ้าของของบุคคลอื่น ส่งโฆษณาหรือวัสดุส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นที่ต้องการ หรือพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือที่เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์นี้ การละเมิดใดๆ ต่อข้อบัญญัตินี้ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550, พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในกรณีที่การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น อาจจจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย

5. เงื่อนไขในการขายสินค้า

5.1 การลงทะเบียน

· ในการส่งคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนกับเราโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ ลูกค้าต้องบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น นอกจากนี้ลูกค้าควรจะอัพเดตข้อมูลที่ให้ไว้กับเราอย่างสม่ำเสมอ

· ลูกค้าไม่ควรสร้างบัญชีผู้ใช้หลายๆ บัญชี เพื่อใช้งานบนเว็บไซต์นี้

5.2 คำสั่งซื้อ

· ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และรายละเอียดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอการขาย แต่ถือว่าเป็นการบอกกล่าวเพื่อปฏิบัติ จะยังไม่มีสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับเรา จนกว่าเราจะได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้า

· ในการยื่นคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะต้องทำตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ หลังจากนี้แล้วลูกค้าจะได้รับคำยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของลูกค้า

· คำสั่งซื้อจะถือว่าได้รับการยอมรับจากเราแล้วก็ต่อเมื่อสิ่งที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ถูกจัดส่งไปยังสถานที่ส่งมอบที่ลูกค้ากำหนดไว้

· สัญญานี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับสินค้าที่เราส่งมอบแก่ลูกค้าเท่านั้น ถ้าคำสั่งซื้อของลูกค้าประกอบไปด้วยสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการหรือปริมาณสินค้ามากๆ เราอาจจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในหลายหีบห่อหรือในหลายๆครั้งได้

5.3 ราคาและการชำระเงิน

· เราพยายามบันทึกรายละเอียดสินค้า คำอธิบาย และราคาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้อย่างถูกต้อง แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าเราพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในราคาของสินค้าใดๆ ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ เราจะแจ้งลูกต้าเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และยังคงให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะยังคงยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้าเช่นเดิม ณ ที่ราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป ถ้าเราไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก และถ้าลูกค้าได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว เราจะเงินคืนดังกล่าวให้ลูกค้าทั้งหมด

· ราคาสินค้านั้นไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เนื่องจากเราไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และราคาอยู่ในสกุลเงินบาทไทย

· ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะมีการคิดเพิ่มเติมแยกจากราคาสินค้า ซึ่งคิดค่าจัดส่งแยกตามน้ำหนักของสินค้าและพื้นที่จัดส่ง โดยค่าจัดส่งดังกล่าวจะแสดงไว้อย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน “รวมราคาสินค้า”

· เราไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ถ้าราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง

· ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางบริการชำระเงินของเราที่แสดงรายชื่อไว้ในหน้าชำระเงินของเรา นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของราคาสินค้า โดยใช้คูปองส่งเสริมการขาย ได้เช่นกัน

· ถ้าลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีการเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของลูกค้า เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า เราจะร้องขอให้มีตรวจสอบเบื้องต้น (pre-authorization) กับบัตรของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเหลือเพียงพอสำหรับทำธุรกรรมได้ คำสั่งซื้อจะยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นนี้จะเสร็จสิ้นลง เงินในบัตรของลูกค้าจะถูกหักทันทีที่เราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อไปยังลูกค้า

· บัตรนั้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบเบื้องต้นได้โดยผู้ออกบัตร ถ้าเราไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ออกบัตร เราไม่ขอรับผิด ต่อความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบสินค้า หรือการไม่ส่งมอบสินค้า

· เมื่อได้รับอนุญาตให้ชำระเงินแล้ว โดยการคลิกที่ปุ่ม “สั่งซื้อตอนนี้” (Process Order) หมายความว่าท่านยืนยันว่าบัตรเครดิต/เดบิตนั้นเป็นของลูกค้า หรือลูกค้าเป็นเจ้าของคูปองส่งเสริมการขาย และมีเงินเพียงพอหรือมีเครดิตเพียงพอสำหรับชำระค่าสินค้า

5.4 คำสั่งซื้อที่ผิดพลาด

ถ้าลูกค้าพบว่ามีความผิดพลาดในคำสั่งซื้อหลังจากที่ลูกค้าได้ยื่นคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้แล้ว โปรดโทรหาเราที่ 063-5161783 , Line ID : 0635161783 หรือติดต่อ sales@ninetshirt.com ได้ทันที เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการตามคำขอของลูกค้า

5.5 การปฏิเสธคำสั่งซื้อ

· เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าใดๆ ออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเวลาใด ลบหรือแก้ไขข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์นี้ได้ ซึ่งคำสั่งซื้อต่างๆที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าว ณ เวลาใดๆ ตามดุลพินิจของเรา

· หากเรายกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าและลูกค้าได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว เราจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าชำระ

· เราจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้า หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เนื่องจากเราถอนผลิตภัณฑ์ใดๆ ออกจากไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือไม่ขาย การถอดหรือแก้ไขข้อความ หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการ หรือยอมรับคำสั่งซื้อ

6. การจัดส่งสินค้า

6.1 ในการจัดส่งสินค้า เราขอคิดค่าบริการจัดส่ง แยกจากราคาสินค้า ซึ่งคิดค่าจัดส่งแยกตามน้ำหนักของสินค้าและพื้นที่จัดส่ง ซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการจัดส่ง

6.2 เราพยายามที่จะส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า ณ สถานที่ส่งมอบที่ลูกค้าระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อและตามวันส่งมอบที่เราระบุไว้ ณ วันที่ลูกค้าดำเนินการคำสั่งซื้อ (ตามข้อมูลในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ)

6.3 เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ หากทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

6.4 เมื่อได้ส่งมอบสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องลงนามรับรองการส่งมอบ ท่านสามารถติดต่อ นายเสื้อยืด ที่เบอร์ 063-5161783 , Line ID : 0635161783 หรือติดต่อ sales@ninetshirt.com ในกรณีที่มีความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้า ลูกค้าต้องจัดหาเอกสารที่ส่งมอบพร้อมกับสินค้าให้เราได้ เมื่อเราร้องขอไป

6.5 โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ลูกค้าได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า หรือขอเปลี่ยนที่อยู่อื่นแทนในการจัดส่งไปสินค้าให้กับลูกค้า

6.6 เราจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเราหรือบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งเป็นเกณฑ์ปฏิบัติ

6.7 ถ้าลูกค้าไม่พร้อมที่จะรับการส่งมอบสินค้าหรือรับสินค้า ผู้ให้บริการจัดส่งอาจออกเอกสารเพื่อแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการส่งมอบใหม่อีกครั้ง หรือให้ลูกค้าไปรับจากผู้ให้บริการจัดส่งเอง

6.8 ถ้าการส่งมอบหรือการรับสินค้านั้นเกิดล่าช้าเนื่องจากลูกค้าปฏิเสธอย่างไม่มีเหตุผลที่จะยอมรับสินค้าที่ส่งมอบ ซึ่งไม่ได้เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งหรือความบกพร่องของสินค้า เราจะดำเนินการดึงสินค้าคืนกลับและขอยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้ากลับตามผู้ให้บริการจัดส่งเรียกชำระ ซึ่งเราจะหักจากยอดเงินที่ลูกค้าชำระเงินไว้ ถ้ามีเงินส่วนที่เหลือหลังหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว เราจะส่งคืนเงินแก่ลูกค้าตามช่องทางที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว

7. รายละเอียดของสินค้าที่จำหน่าย

7.1 คำอธิบายสินค้าและข้อมูลที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์นี้ ได้แสดงไว้เป็นการบ่งบอกคุณสมบัติของสินค้าที่ทางเราได้จำหน่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันสินค้าแต่อย่างใด

7.2 รูปภาพและสีของสินค้าที่เห็นบนในเว็บไซต์นี้ อาจจะแตกต่างจากสินค้าตัวจริงที่ลูกค้าได้รับบ้างเล็กน้อย เนื่องมาจากการถ่ายภาพและการแสดงภาพของเวบไซต์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน

7.3 ขนาดของสินค้าที่แสดงหรือข้อมูลที่บ่งบอกในเวบไซต์นี้ อาจจะแตกต่างจากสินค้าตัวจริงที่ลูกค้าได้รับบ้างเล็กน้อย เนื่องมาจากงานตัดเย็บของสินค้าประเภทเสื้อผ้ารวมถึงเนื่้อผ้าที่แตกต่างกัน

7.4 คุณภาพการจัดส่ง อาจจะส่งผลต่อสินค้าได้บ้างแล้วแต่กรณี โดยทางเราก็ยอมรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า และพร้อมช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดส่งนี้ ซึ่งอาจจะเคลมค่าประกันสินค้ากับผู้ให้บริการจัดส่งได้

8. สินค้าที่มีความบกพร่อง

8.1 ข้อบกพร่องของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดเย็บ เช่น เนื้อผ้ามีรูฉีกขีด , สีของเนื้อผ้าไม่สม่ำเสมอ , การตัดเย็บไม่เรียบร้อยรอยต่อหลุดออกจากกัน , มีคราบเปื้อนบนเนื้อผ้า เป็นต้น

8.2 ข้อบกพร่องของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดส่ง เช่น สินค้าไม่ครบจำนวนตรงกับคำสั่งซื้อ , สีเสื้อที่จัดส่งไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ , ขนาดเสื้อที่จัดส่งไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ , ประเภทเสื้อที่จัดส่งไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ , บรรจุภัณฑ์แตกและไม่สมบูรณ์ก่อนถึงลูกค้า เป็นต้น

8.3 ทันทีที่ได้รับสินค้า ลูกค้าควรตรวจสอบสินค้าถ้าสินค้าที่ได้รับมีความบกพร่อง ให้ติดต่อที่ 063-5161783 , Line ID : 0635161783 หรือติดต่อ sales@ninetshirt.com แล้วแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อและชื่อของลูกค้า พร้อมรายละเอียดของสินค้า และเหตุผลที่ต้องส่งคืนสินค้า

8.4 เราขอสงวนสิทธิ์ในยึดรายละเอียดคำสั่งซื้อทั้งหมด ที่ออกจากระบบผ่านเวบไวต์นี้เท่านั้น โดยรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้าดังกล่าวจะถุกจัดส่งเอกสารไปที่ Email ของลูกค้าและหน้าบัญชีสมาชิกที่สามารถเข้าใช้งานผ่านเวบไซต์นี้เป็นสำคัญ

8.5 ในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนมานั้นจะมีความบกพร่องหรือไม่มีความบกพร่อง ทางเราขอใช้ดุลพินิจตัดสินใจที่จะดำเนินการตามนโยบายการส่งคืนสินค้าและการคืนเงิน ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบในรูปที่นอกเหนือเงื่อนไขต่อลูกค้าสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการนี้

8.6 สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ทางเราจะขอรับผิดชอบกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นตามจริง และดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แจ้งไว้ที่หน้าเวบไซต์นี้เท่านั้น

9. การยกเลิกโดยลูกค้า (กรณีสินค้าไม่มีตำหนิ)

ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดโทรหาเราที่ 063-5161783 , Line ID : 0635161783 หรือติดต่อ sales@ninetshirt.com

9.1 โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก แต่ถ้าสินค้าภายใต้คำสั่งซื้อได้ถูกจัดส่งไปแล้ว อาจไม่สามารถยกเลิกได้ และรายการสินค้านั้นจะต้องถูกส่งคืนมายังเรา โปรดทำตามคำแนะนำที่แจ้งไว้

10. การยกเลิกโดยลูกค้า (กรณีทำสัญญาสั่งซื้อ)

ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ยกเลิกสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้าหรือสั่งผลิตสินค้า โปรดโทรหาเราที่ 063-5161783 , Line ID : 0635161783 หรือติดต่อ sales@ninetshirt.com

10.1 กรณีทำสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้า การยกเลิกจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ในส่วนของรายการสินค้าอื่นๆที่ยังไม่ถึงกำหนดส่ง สามารถดำเนินการยกเลิกได้ทันที แต่ถ้ารายการสินค้านั้นถูกจัดส่งไปแล้ว อาจไม่สามารถยกเลิกได้ และรายการสินค้านั้นจะต้องถูกส่งคืนมายังเรา ซึ่งจะต้องมีการชำระเงินค่าสินค้าต่างๆในส่วนนี้เพื่อยกเลิกสัญญา โปรดทำตามคำแนะนำที่แจ้งไว้

10.2 กรณีทำสัญญาสั่งผลิตสินค้า การยกเลิกจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก แต่ถ้าสินค้าภายใต้สัญญาสั่งซื้อได้ดำเนินการผลิตไปแล้ว อาจไม่สามารถยกเลิกได้ หรือถ้าจะยกเลิกจริงก็จะมีการริบเงินค่ามัดจำของลูกค้า โปรดทำตามคำแนะนำที่แจ้งไว้

11. การส่งคืนสินค้าและการคืนเงิน

11.1 ถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจกับสินค้าที่สั่งซื้อ ลูกค้าอาจส่งสินค้าดังกล่าวคืนมายังเราภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า พร้อมระบุสาเหตุที่ส่งคืนสินค้าในเอกสารใบคืนสินค้าด้วย (โปรดติดต่อเราที่ 063-5161783 ก่อนดำเนินการ)

11.2 เนื่องจากเราไม่มีนโยบายรับเปลี่ยนสินค้าจากการรับคืนสินค้า ดังนั้นถ้าเราพบข้อบกพร่องของสินค้าจริง ทางเราจะขอดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าตามที่ลูกค้าได้ชำระเงินไว้ คืนให้กับลูกค้าแทน

11.3 กรณีคืนเงินค่าสินค้า เราจะส่งคืนเงินตามช่องทางที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว เราจะคืนเงินให้โดยไม่ล่าช้าหลังจากที่เราได้รับสินค้าคืน ตามวิธีการคืนเงินที่ระบุไว้ในใบคืนสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา

11.4 สินค้าส่งคืนนั้นจะต้องไม่ถูกใช้งาน มีสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ลูกค้ารับสินค้า ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ตามที่ทางเราได้จัดส่งไป (นโยบายนี้ใช้เฉพาะกับสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น) เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและจะส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนไปยังลูกค้า

11.5 กรณีที่ลูกค้าส่งคืนสินค้าพร้อมด้วยเอกสารใบคืนสินค้า ผ่านช่องทางผู้ให้บริการจัดส่งทั่วไป หรือนำส่งด้วยตนเอง ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้นนี้

11.6 กรณีลูกค้าไม่ขอรับสินค้า และส่งคืนสินค้าผ่านผู้ให้บริการจัดส่งในขณะจัดส่งสินค้าทันที (โปรดติดต่อเราที่ 063-5161783 ก่อนดำเนินการ) ซึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อเราได้รับเรื่องดังกล่าวจากลูกค้า และขอคิดค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้ากลับตามผู้ให้บริการจัดส่งเรียกชำระ (ถ้ามีการเรียกเก็บ) โดยเราจะหักจากยอดเงินที่ลูกค้าชำระเงินไว้ และจะส่งคืนเงินส่วนที่เหลือหลังหักค่าธรรมเนียมตามช่องทางที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวไว้

11.7 เมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากลูกค้าพร้อมด้วยเอกสารใบคืนสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคืนสินค้าตามสาเหตุที่ลูกค้าแจ้งในเอกสารใบคืนสินค้า โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

· ถ้าพบข้อบกพร่องของสินค้า ทางเราจะขอทำการคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าได้ชำระเงินตามจำนวนสินค้าที่เราได้รับคืน และจะส่งคืนเงินตามช่องทางที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวไว้

· ถ้าไม่พบขอบกพร่องของสินค้า ทางเราจะขอทำการคืนเงินค่าสินค้าหลังหักค่าดำเนินการรับคืนสินค้าจำนวน 20% ของมูลค่าสินค้าตามที่ลูกค้าได้ชำระเงินตามจำนวนสินค้าที่เราได้รับคืน และจะส่งคืนเงินตามช่องทางที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวไว้

11.8 เมื่อทางเราได้ทำการรับคืนสินค้าแล้ว จะแจ้งรายละเอียดกับลูกค้าทางโทรศัพท์และ Email ถ้ามีข้อสงสัยโปรดโทรหาเราที่ 063-5161783 , Line ID : 0635161783 หรือติดต่อ sales@ninetshirt.com ได้ทันที

11.9 ในบางกรณี นโยบายการยกเลิกและการคืนเงินสำหรับสินค้าบางอย่างอาจแตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปตามที่ระบุไว้ในนี้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแสดงเงื่อนไขพิเศษไว้ในส่วนของรายละเอียดสินค้า

12. คูปองส่วนลด

12.1 ลูกค้าสามารถใช้คูปองส่งเสริมการขายในการชำระค่าสินค้าในเว็บไซต์นี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดของคูปองส่งเสริมการขายนั้นๆที่ได้แสดงไว้ในคูปอง หรือข้อกำหนดของทางเรา

12.2 คูปองส่งเสริมการขาย บางรายการเป็นคูปองที่ทางเราออกให้เฉพาะลูกค้ารายนั้นๆ ซึ่งอาาจะไม่สามารถนำไปให้ลูกค้ารายอื่นใช้ได้

12.3 คูปองส่งเสริมการขาย จะมีระยะเวลาการใช้งานที่เจาะจง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

12.4 คูปองส่งเสริมการขาย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี และเราขอสงวนสิทธิ์การใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ระบุอย่างชัดเจน

13. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ทางเรามุงเน้นที่นโยบายการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขอให้ลูกค้าโปรดวางใจในการใช้งานเวบไซต์นี้ และการดำเนินการต่างๆของเราได้อย่างมั่นใจ

14. สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (เหตุการณ์สุดวิสัย)

14.1 เราไม่ขอรับผิดชอบต่อท่านสำหรับการละเมิด การถูกขัดขวาง หรือความล่าช้า ในการปฏิบัติตามสัญญา อันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินความสามารถในการควบคุมของเราอย่างมีเหตุมีผล ดังนี้ การนัดหยุดงานประท้วง , การจลาจลและเหตุความไม่สงบ , ไฟไหม้ , น้ำท่วมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ , อบัติเหตุต่างทั้งที่เกิดกับเราหรือผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

14.2 ในสถานการณ์ที่เหตุการณ์สุดวิสัยนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่า 1 สัปดาห์ ทั้งลูกค้าหรือเราสามารถบอกยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หลังจากได้ส่งเอกสารบอกกล่าวยกเลิกซื้อแล้ว โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด นอกเหนือจากการคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระแล้วและยังไม่ได้รับส่งมอบสินค้า

14.3 ถ้าลูกค้าได้ทำสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้าหรือสั่งผลิตสินค้าไว้ ทางเราจะตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อสัญญาคำสั่งซื้อจนไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุพันธะของเราที่มีต่อลูกค้าได้ทั้งหมด ด้วยมีสาเหตุจากเหตุการณ์สุดวิสัย เราอาจพิจารณาด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าสัญญาฉบับใดบ้างที่เราจะปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอบเขตใดบ้าง

14.4 เราขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในหาวิธีการที่จะใช้ในการปฏิบัติให้บรรลุพันธะหน้าที่ของเราภายใต้สัญญา แม้ว่าจะเจอกับเหตุการณ์สุดวิสัยยก็ตาม

15. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

15.1 เนื้อหาที่อยู่ในหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงข้อความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ ภาพกราฟฟิก โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และข้อมูลที่แต่งขึ้นต่างๆภายในเวบไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของ นายเสื้อยืด และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ทั่วโลก

15.2 ลูกค้าสามารถใช้งานหรือเก็บ สั่งพิมพ์ และแสดงเนื้อหาที่จัดหาให้นี้เพียงเพื่อการใช้ส่วนตัวของลูกค้าหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับกับสินค้าของเราได้เท่านั้น ห้ามท่านเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ ก่อนได้รับอนุญาติจากทางเรา

15.3 ถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากทางเรา เพื่อประกอบธุรกิจและจำหน่ายต่อ เราขอความร่วมมือในการใช้ข้อมูลภายในเวบไซต์นี้ อย่างระมัดระวังและไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงข้อมูลดังกล่าว จนกระทบต่อความน่าเชื่อถือของเวบไซต์นี้

15.4 ถ้าลูกค้าได้รับอนุญาติสั่งพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลด ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ของเราไปแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือได้ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิของลูกค้าในการใช้เว็บไซต์ของเราจะสิ้นสุดลงทันที และเราอาาจะขอให้ทำลายเอกสารดังกล่าวที่ลูกค้ามีอยู่ได้

16. การโฆษณาในเว็บไซต์นี้

เราจะใช้ความพยายามอย่างมีเหตุมีผลในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

17. การเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์

17.1 ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่โฮมเพจของเราได้ แต่มีข้อแม้ว่า ลูกค้าต้องกระทำในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเรา และในส่วนของเราถ้าสิ่งที่กล่าวมานั้นไม่มีอยู่จริง

17.2 ลูกค้าต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ใดๆ ที่ลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของ

17.3 ต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปแสดงใส่ไว้ในเว็บไซต์อื่นใด และห้ามลูกค้าสร้างการเชื่อมโยงไปยังส่วนใดๆของเว็บไซต์นี้ที่ไม่ใช่หน้าโฮมเพจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนการอนุญาตเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว

18. การโอนสิทธิ์

ลูกค้าต้องไม่ให้โอนสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์การจองสินค้า ทำสัญญาช่วง สร้างข้อผูกพันใดๆ หรือซื้อขายในลักษณะอื่นใดๆ ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญา หรือสิทธิ์หรือพันธะทั้งปวงหรือใดๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

19. กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสัญญาใดๆ (และภาระผูกพันที่ไม่ใช่ทางสัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาดังกล่าว) จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ทั้งลูกค้าและเรายอมรับต่อเขตอำนาจของศาลในประเทศไทย การต่อต่อสื่อสาร การโต้ตอบ และการติดต่อระหว่างเราจะต้องทำขึ้นหรือดำเนินการด้วยภาษาอังกฤษ

20. การแก้ไขเพิ่มเติม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ณ เวลาใดก็ได้ ข้อแก้ไขเพิ่มเติมต่อเงื่อนไขเหล่านี้จะประกาศไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่ เมื่อลูกค้ายื่นคำสั่งซื้อหรือสัญญาสั่งซื้อกับเว็บไซต์นี้ ตกลงว่าลูกค้ากระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นปัจจุบันขณะนั้น ณ วันที่ทำรายการ ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหรือสัญญาสั่งซื้อนั้นๆ

Image By ninetshirt.com

0